REGULAMIN

Portalu Informacyjnego dla MSP i dużych przedsiębiorców z terenu województwa podkarpackiego

Słownik pojęć, które będą używane w dalszej części Regulaminu:

Portal – oznacza Portal Informacyjny przeznaczony dla MŚP i dużych przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego. Portal powstał w ramach projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 Instytucje Otoczenia Biznesu, numer umowy o dofinansowanie UDA-RPPK.01.02.00-18-003/12-01.

Administrator – Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości”.

Mobilna strefa informacyjna – Portal informacyjny w mobilnej sferze informacyjnej pełni funkcję tradycyjnej strony internetowej, tworzonej aktywnie pod wpływem potrzeb MŚP oraz dużych przedsiębiorstw w zakresie wdrożeń nowoczesnych technologii ICT przeznaczonej do urządzeń typu „mobile”.

Mobilna strefa doradcza – Portal informacyjny w mobilnej sferze doradczej stanowi główny element aktywnej platformy poprzez umożliwienie zdalnego świadczenia usług doradczych z zakresu wdrażania nowoczesnych technologii ICT bezpośrednio u danego przedsiębiorcy poprzez urządzenia typu „mobile”. Usługa mobilnej strefy doradczej jest usługą umożliwiającą dostęp zainteresowanego wsparciem przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw po zalogowaniu się, do informacji o wdrażaniu nowoczesnych technologii ICT.

Mobilna strefa e-learningowa – Mobilne strefa e-learningowa zawiera informacje (szkolenia) przeznaczone dla osób chcących wdrażać nowoczesne technologie ICT. Mobilna strefa e-learningowa funkcjonuje w formie kursów e-learningowych do odbycia przy wykorzystaniu urządzeń typu „mobile”, a obejmujących przygotowanie elementów dydaktycznych zamieszczonych na platformie i dostępnych dla MŚP i dużych przedsiębiorstw po zalogowaniu.

Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu Art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004, Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) i spełniający warunki objęte niniejszym Regulaminem, tj.:

  • będący podmiotem działającym na terenie województwa podkarpackiego,
  • należący do sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.,
  • niebędący podmiotem wykluczonym na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem,
  • niebędący podmiotem znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004),
  • niebędący podmiotem wykluczonym z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w rozumieniu art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.),
  • będącym podmiotem, w odniesieniu do którego w związku z przyznaną pomocą de minimis jej łączna wartość brutto z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez Przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie przekroczyła kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, zaś w przypadku Przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w
    sektorze transportu drogowego w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych pomoc taka nie przekroczyła kwoty stanowiącej równowartość 100 000 euro.

Podmiot działający na terenie województwa podkarpackiego – Przedsiębiorca, który we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w rubryce: Adres głównego miejsca wykonywania działalności lub rubryce: Adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności, ma podany adres z terenu województwa podkarpackiego.

Użytkownik zarejestrowany– Przedsiębiorca, który po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu uzyskuje nazwę użytkownika i hasło umożliwiające dostęp do Portalu.

Użytkownik niezarejestrowany – Przedsiębiorca, który odwiedza portal w celu zapoznania się z jego funkcjami i ogólnodostępnymi informacjami.

Rejestracja – jest to proces przebiegający na dwóch poziomach. W pierwszej kolejności użytkownik poprzez akceptację niniejszego Regulaminu deklaruje chęć skorzystania z bezpłatnego wsparcia. Kolejnym krokiem jest dostarczenie (w ciągu siedmiu dni od akceptacji Regulaminu) niezbędnych dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu. Dokumenty można dostarczyć za pomocą faksu (nr: +48 17 852 54 29) lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów). Rejestracja umożliwia dostęp do Mobilnej strefy doradczej i Mobilnej strefy e-learningowej.

Wirtualne konto przedsiębiorcy – profil Użytkownika na Portalu umożliwiający mu skorzystanie z wsparcia doradczego w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii ICT dostępny dla Użytkowników zarejestrowanych.

Wsparcie doradcze – wsparcie udzielane w ramach funkcjonowania Portalu zdalnie przez doradców Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” w postaci dostępu do Mobilnej strefy doradczej i Mobilnej strefy e-learningowej. Wsparcie stanowi pomoc de minimis udzielaną na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz na podstawie stosownych rozporządzeń krajowych, które obowiązywać będą w chwili udzielenia pomocy.

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Portalu Informacyjnego działającego pod adresem: mobile.cwep.eu, którego Administratorem jest Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” z siedzibą w Rzeszowie (35-016) przy ul. K. Hoffmanowej 19.

§ 2

1. Portal służy realizacji wsparcia doradczego dotyczącego wdrażania zaawansowanych technologii ICT u firm należących do sektora MŚP i dużych przedsiębiorców a będących Podmiotami mającymi siedzibę na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
2. Portal stanowi wyłączną własność Administratora, który jest jego operatorem.
3. Korzystanie z Mobilnej strefy informacyjnej nie wymaga rejestracji Przedsiębiorcy.
4. Korzystanie z Mobilnej strefy doradczej i Mobilnej strefy e-learningowej wymaga zarejestrowania się Przedsiębiorcy.
5. Celem weryfikacji możliwości uzyskania wsparcia doradczego przez Przedsiębiorcę, konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i zarejestrowanie się na Portalu Informacyjnym.
6. Po uzyskaniu potwierdzenia możliwości ubiegania się o wsparcie doradcze przez Przedsiębiorcę, uzyskuje on login i hasło do Mobilnej strefy doradczej i Mobilnej strefy e-learningowej.
7. Wsparcie doradcze dla Przedsiębiorców świadczone jest zdalnie bez konieczności rzeczywistego kontaktu Przedsiębiorcy z doradcą, jednak nie wyklucza takiego kontaktu jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba lub jeśli strony uznają to za konieczne.
8. Wsparcie doradcze dla Przedsiębiorców świadczone jest w godzinach pracy Stowarzyszenia, tj. od godziny 8:00 do 16:00 w dni powszednie z wyłączeniem sobót.
9. Po zakończeniu udzielenia wsparcia doradczego lub okresowo w razie świadczenia cyklicznego, Przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o pomocy de minimis z tytułu otrzymania wsparcia doradczego.
10. Przedsiębiorca zobowiązany jest do każdorazowego informowania Stowarzyszenia o uzyskanej z innego źródła pomocy de minimis celem weryfikacji jej łącznego pułapu.

§ 3

Treść zamieszczanych w Portalu informacji nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce. W przypadku stwierdzenia naruszenia Administrator Portalu może zablokować Wirtualne konto przedsiębiorcy lub samą informację wpisaną przez Przedsiębiorcę lub ją usunąć.

§ 4

1. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w Wirtualnych kontach przedsiębiorców, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez Przedsiębiorcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.
2. Za treść informacji przekazywanych w Mobilnej strefie doradczej i Mobilnej strefie e-learningowej, a szczególnie poprzez Wirtualne konto przedsiębiorcy odpowiada wyłącznie Przedsiębiorca.
3. Zamieszczone w Portalu Wirtualne konto przedsiębiorcy musi dotyczyć firmy działającej na terenie Województwa Podkarpackiego.

§ 5

Kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów znajdujących się w Portalu jest zabronione, w szczególności tyczy się to wszelkich materiałów informacyjnych i edukacyjnych, których prawa autorskie osobowe i majątkowe należą do Administratora Portalu.

§ 6

Administrator nie odpowiada za przerwy w dostępie do Portalu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych.

§ 7

Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Portal powinny być składane w formie pisemnej przesłane listem poleconym na adres siedziby Stowarzyszenia lub w formie elektronicznej poprzez skrzynkę email Stowarzyszenia: office@cwep.eu. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od jej wpłynięcia. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany pisemnie lub w formie elektronicznej o sposobie jej załatwienia.

§ 8

Przedsiębiorcy będący zarejestrowanymi użytkownikami Portalu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu.

§ 9

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis a także Oświadczenie o nie posiadaniu żadnych zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

§ 10

Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Portalu. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od chwili ich opublikowania w Portalu.

Załącznik nr 1
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 2
Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis.

Załącznik nr 3
Oświadczenie o nie posiadaniu żadnych zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa

www.rpo.podkarpackie.pl

Projekt i wykonanie: Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości, ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów (kontakt)